Xuất Quỹ 30/12/2004

 

1. Chị Hồng

$100.00

2. Chị Thủy

$100.00

3. Chị Lan

$100.00

4. Khiêm

$100.00

5. Anh Mến $100.00

 

 

Tổng cộng

$500.00