Xuất Quỹ 20/1/2006

 

1. Chị Hồng (Kim Hoa tặng $50)

$150.00

2. Chị Thủy

$100.00

3. Chị Lan

$100.00

4. Khiêm

$100.00

5. Anh Mến $100.00
6. Chị Huỳnh Thị Ngọc Sương $100.00
7.  Tặng thầy Lương $100.00
8. Tặng thầy Sỹ $100.00

 

 

Tổng cộng

$850.00