Xuất Quỹ 13/7/2004

 

1. Quà cho Võ duy Khiêm

$200.00

2. Quà cho chị Hồng

$200.00

3. Quà cho Nguyễn Thị Lan

$200.00

4. Quà cho Xuân Hồng - vợ Tô tùng Quang

$100.00

5. Quà cho Trương Thị Thu Thủy $150.00

6. Tặng thầy Lương

$100.00

 

 

Tổng cộng

$950.00