Gây quỹ tháng 6/2004

 

1. Phan Thị Thanh

$100.00

2. Trần Đức

$50.00

3. Trần Văn Hoàng

$50.00

4. Trần Thị Thu Thủy

$50.00

5. Dương Thị Huệ

$50.00

6. Tiềng Thị Minh Châu

$50.00

7. Thắng Hạnh

$100.00

8. Trần Trọng Nhân

$50.00

9. Đoàn Thị Kim Hoa

$50.00

10 PVHoàng & Thanh Thủy & Thái  Thanh

$100.00

11. Phạm Kim Thành

$50.00

12. Vũ Ngọc Tú

$100.00

 

 

Tổng cộng

$800.00