Gây quỹ tháng 6/2003

 

1. Dương Thị Huệ

$50.00

2. Phan Thị Thanh

$50.00

3. Trần Đức

$50.00

4. Trần Văn Hoàng

$50.00

5. Trần Quốc Thắng

$50.00

6. Trần Trọng Nhân

$50.00

7. Trần Minh Hòa

$100.00

8. Đoàn Thị Kim Hoa

$100.00

9. Võ Anh Kiệt

$50.00

10 Thái Cẩm Uyền

$50.00

11. Thái Cẩm Tiêu

$100.00

12. Trần Thị Mỹ Châu

$50.00

13. Phạm Kim Thành

$50.00

14. PVHoàng & Thanh Thủy & Thái Thanh

$100.00

15. Trần Thị Thu Thủy

$50.00

16. Lâm Phi Hải

$50.00

17. Nguyễn Thị Lang

$100.00

 

 

Tổng cộng

$1100.00