Gây quỹ 2007

 

1. Trần Đức $50.00

2. Trần Quốc Thắng

$50.00

3.  Trần Trọng Nhân

$50.00

4. Đoàn Thị Kim Hoa

$50.00

5. Trần Văn Hoàng $50.00
6. Vũ Ngọc Tú (Giúp đào giếng, trẻ em khuyết tật $50.00) $150.00
7.Trần Thị Mỹ Châu $50.00
8. Phan Thị Thanh ($50.00 tặng Khiêm, $50.00 tặng Ngọc Sương, $100 - Đức) $200.00
9. Võ Thị Lệ Châu $50.00
10. Trần Thị Thu Thủy $50.00
   

Tổng cộng

$750.00