Gây quỹ 2007 - June

 

1. Cô Trần Thị Bạch Tuyết ($100 Aus)

$75.00

2. Phan Thị Thanh

$50.00

3. Trần Thị Thu Thủy

$50.00

4. Trần Đức $100.00
5. Trần Quốc Thắng $100.00
6. Trần Trọng Nhân $100.00
7. Nguyễn Thị Lang $100.00
8. Võ Anh Kiệt

$50.00

9. Đoàn Thị Kim Hoa $100.00
10. Vũ Ngọc Tú $100.00
11. Võ Thị Lệ Châu - tặng thầy Lắm $100.00 $100.00
12. Thái Cẩm Uyền - tặng thầy Lắm $50.00 $150.00
   

Tổng cộng

$1075.00