Gây quỹ 2006

 

1. Trần Thị Mỹ Châu $50.00

2. Trần Đức

$100.00

3. Vũ Ngọc Tú

$100.00

4. Đoàn Thị Kim Hoa (Kim Hoa & anh Hùng tặng em Thúy $100)

$150.00

5. Trần Thị Thu Thủy $100.00

6. Trần Trọng Nhân

$150.00

7. P Hoàng & Thanh Thủy & Thái Thanh $100.00
8. Pham Thị Thanh $100.00
9. Trần Văn Hoàng $150.00
10. Nguyễn Thị Lang $100.00
12. Trần Quốc Thắng $100.00
13. Thái Cẩm Uyền $100.00
14. Võ Thị Lệ Châu $100.00
   

Tổng cộng

$1400.00