Gây quỹ 2005

 

1. Phan Thị Thanh $100.00

2. Tiềng Thị Minh Châu

$50.00

3. Vũ Ngọc Tú

$100.00

4.Trần Đức

$50.00

5. Trần Trọng Nhân $100.00
6. Đoàn Thị Kim Hoa $100.00
7. Trần Quốc Thắng $100.00
8. Trần Thị Thu Thủy

$50.00

9. PVHoàng & Thanh Thủy & Thái Thanh $100.00
10. Trần Văn Hoàng $50.00
11. Võ Anh Kiệt $50.00
12. Trần Thị Mỹ Châu $50.00
13. Nguyễn Thị Lang $100.00
14. Trần Thị Ngọc Duyên $50.00
   

Tổng cộng

$1050.00