Gây quỹ tháng 12/2004

 

1. Võ Thị Lệ Châu $100.00

2. Lâm Phi Hải

$50.00

3. Đoàn Thị Kim Hoa

$50.00

4. PVHoàng & Thanh Thủy & Thái  Thanh

$100.00

5. Vũ Ngọc Tú $100.00
6. Nguyễn Thị Lang $100.00
7. Phan Thị Thanh $100.00
8. Trần Thị Mỹ Châu $50.00
9. Võ Anh Kiệt $50.00
10. Trần Trọng Nhân $100.00

11. Trần Văn Hoàng (tặng thầy Lương)

$100.00

12. Tiềng Thị Minh Châu (tặng Thu Thủy $50) $100.00
13. Trần Đức $50.00
   

Tổng cộng

$1050.00