Gây quỹ năm 2002

 

1. Đoàn Thị Kim Hoa

$50.00

2. Trần Thị Mỹ Châu

$50.00

3. Phan Thị Thanh

$50.00

4. Trần Thị Thu Thủy

$50.00

5. Trần Văn Hoàng

$50.00

6. Trần Quốc Thắng

$50.00

7. Nguyễn Thị Lang

$50.00

8. Thái Cẩm Uyền

$50.00

9. Lâm Phi Hải

$50.00

10 Võ Anh Kiệt

$50.00

11. Trần Đức

$50.00

12. Phan Văn Hoàng

$50.00

13. Trương Thị Thanh Thủy

$50.00

14. Huỳnh Thị Thái Thanh

$50.00

15. Phạm Kim Thành

$50.00

 

 

Tổng cộng

$750.00