Đóng góp đào giếng

 

1. Trần Đức

$50.00

2. Nguyễn Thị Lang

$50.00

3. Lâm Phi Hải

$50.00

   

Tổng cộng

$150.00