Gây quỹ tặng Mr Thiều

 

1. Thái Cẩm Uyền

$100.00

2. Lâm Phi Hải

$100.00

3. Trần Văn Hoàng

$100.00

4. Thắng Hạnh

$300.00

 

 

Tổng cộng

$600.00