Đóng góp cho chuyến đi của Đức 2008

 

Cô Tuyết (Úc) - cô gửi Úc kim, tôi tính bằng USD 100 USD
Minh Châu (Úc) - do cô Tuyết giao bằng Úc kim 300 USD
Phan Thị Thanh (TX) 200 USD
Vũ Ngọc Tú (CA) 100 USD
Trần Quốc Thắng (CA) 100 USD
Trần Trọng Nhân (CA) 100 USD
Trần Thị Thu Thuỷ (OR) 50 USD
Bạn MĐC 68-75 (ẩn danh) 50 USD
   
Tổng Cộng 1,000 USD