Đóng góp cho chuyến đi của Đức 2006

 

1. Phan Thị Thanh

$100.00

2. Mỹ Châu

$50.00

 

 

Tổng cộng

$150.00