Đóng góp cho chuyến đi của Đức 2005

 

1. Phan Thị Thanh

$100.00

2. Mỹ Châu

$50.00

2. Tiềng Thị Minh Châu

$250.00

 

 

Tổng cộng

$400.00