Gây quỹ cho chuyến đi của Đức - 2004

 

1. Phan Thị Thanh

$100.00

2. Thắng Hạnh

$100.00

3. Thái Cẩm Uyền

$100.00

4. Mỹ Châu

$50.00

5. Võ Anh Kiệt

$30.00

6. Trần Thị Thu Thủy

$50.00

7. Đoàn Thị Kim Hoa

$50.00

8. Chị Phụng của Kim Hoa

$50.00

9. Trần Trọng Nhân & Huệ Dương

$100.00

10- Lang & gia đình

$150.00

 

 

Tổng cộng

$780.00