Tương trợ Thái Cẩm Uyền

 

1. Cô Bùi Thị Loan $100 USD

2. Phan Thị Thanh

$200 USD

3. Trần Thị Thu Thuỷ

$200 USD

4. Trần Thị Mỹ Châu

$100 USD

5. Lâm Phi Hải

$200 USD

6. Trần Văn Hoàng $203 USD
7. Nguyễn Thị Lang $300 CND
8. Dương Thị Huệ $100 CND

9. Võ Anh Kiệt

$200 CND
10. Trương Thị Thanh Thuỷ $100 USD

11. Đoàn Thị Kim Hoa

$100 USD

12. Trần Đức

$200 USD

13. Vũ Ngọc Tú $100 USD
14. Võ Thị Lệ Châu $100 USD
15. Trần Trọng Nhân $125 USD
16. Thắng & Hạnh $100 USD
17. QTT MĐC 68-75 $425 USD

 

 

Tổng cộng

$2,753