Đóng góp chi phí website từ 14-10-2013 tới 13-10-2017

 

Phan Thị Ba

$11

Phan Thị Thanh

$11

Trần Thị Thu Thủy

$11

Đoàn Thị Kim Hoa $11
Nguyễn Thị Lang $11
Châu Đào $11
Trần Thị Mỹ Châu $11
Trương Thị Thanh Thủy

$11

Huỳnh Thị Thái Thanh $11

Phan Văn Hoàng

$22
Võ Anh Kiệt $22
Lâm Phi Hải $11
Trần Đức $11
Vũ Ngọc Tú $11
Trần Quốc Thắng $11
   
Tổng cộng $187

Tiền phí cho 4 năm: $108 + $45 (3 years domain name)

$153
   

Tồn quỹ

$34