Đóng góp tang lễ Thái Cẩm Uyền Sept 6, 2013

 

1. Nguyễn Thị Lang $200 CND
2. Dương Thị Huệ $500 CND

3. Võ Anh Kiệt

$300 CND

4. Lâm Phi Hải

$100 USD

5. Phan Thị Thanh

$200 USD

6. Trần Thị Thu Thuỷ

$200 USD

7. Trần Thị Mỹ Châu

$100 USD

8. Phan Văn Hoàng & Vân

$200 USD

9. Trương Thị Thanh Thuỷ

$100 USD

10. Huỳnh Thị Thái Thanh

$100 USD

11. Châu & Đào

$100 USD

12. Trần Đức

$100 USD

13. Vũ Ngọc Tú $100 USD
14. Võ Thị Lệ Châu $100 USD
15. Thắng & Hạnh $200 USD

 

 

Tổng cộng

$2.600