Các bạn khoá 68-75 xin thành thật chia buồn cùng Trần Minh Hòa và gia đình