Chương Trình Dạ Tiệc Hè 21/06/2003

Hạn chót ghi danh là ngày 15/06/2003.