10 chồng

Chồng 1 to xác, đầu teo,
Để dành quét dọn chuồng heo, chuồng bò
Chồng 2 sức khoẻ hơn bò,
Cho làm cận vệ bảo an cửa nhà
Chồng 3 đen đúa như chà,
Đêm đêm đứng gác hù ma láng giềng
Chồng 4 ốm yếu như sên,
Thôi thì pha nuớc rữa chân cho bà
Chồng 5 khéo léo tay chân,
Bà cho đấm bóp thoa dầu mỗi đêm
Chồng 6 ăn nói hùng hồn,
Cho di chửi mướn kiếm thêm chút tiền
Chồng 7 nấu nướng khỏi chê,
Ở nhà di chợ nấu cơm hầu bà
Chồng 8 lo việc nước trà,
Mỗi khi bà họp mấy ông tướng màu
Chồng 9 chẳng biết cái chi,
Cho đi giặt áo quét nhà là xong
Chồng 10 mưu mẹo lọc lừa,
Ra ngoài lường gạt giúp bà giàu to

** 10 chồng là để đấy thôi,
Chứ bà còn có cả lô bồ tèo
Đẹp chai như cỡ Model,
Để dành dạo phố và chơi tù tì.