Bà phó nè ...

Ái dzạ ngày Father's day mờ bà phó tung chuởng dzữ dzội quá, mần bác Vĩnh Thành sốt guột... tưởng sao... đổ dầu thim... bà phó đắc chí cuời...
làm chủ tịm thay dzì huởng phúc ngày lễ... phải buơi mói tìm tòi so sánh sự khác biệt giữa phái yếu dzà phái nam... mời bà phó dzà các phái íu...  gảnh thì bỏ chút thời gian ga xem thử có đúng hông nghen ...


Chúc all bác 1 cuối từng dzui dzẻ dzà Happy Fathe's day to các bác chai nghen

 

Nhân