Tỏ tình toàn T

Tặng Tam Tạng


Tí Tèo thất tình tìm thầy tu,


Tam Tạng thương tình thâu Tí Tèo.


Tí Tèo thay thầy tịnh tu,


Tam Tạng thế Tèo tì tu, tí tú....


Thất Tỷ