Tặng tướng "tu"

Tặng Tướng "tu"

Thất Tỷ trêu, Tạm Tạng tỉnh thiệt !

Tam Tạng tự tiện tỏ tình Thuý.

Thất Tỷ ta trêu Tướng "tu",

Tướng "tu" tức tối !!!, tức tốc tẩy... "tu"...!!!


Thất Tỷ