Đặc biệt giảm giá

Có một Cha xứ nọ bận đi xa vài hôm bèn nhờ một vị Sư bạn của ông, ngồi tòa giải tội dùm vào thứ Bảy cuối tuần. Vị sư nói là không biết giải tội ra sao. Vị linh mục bèn kêu ông vào tòa giải tội với ông để học cách giải tội. Một lúc sau có một ông vào quỳ trước tòa và xưng tội:

- Thưa Cha con có phạm tội ngọai tình 3 lần.

Vị Linh mục nói:

- Con bỏ vào thùng cho kẻ nghèo ở cuối nhà thờ 5 đồng và đọc 50 lần kinh "Kính mừng"

Sau khi ông kia đi ra, vị Linh mục nói với vị sư:

- Giải tội dễ ẹt, ông thấy chưa.

Thế là thứ Bảy vị sư ngồi vào tòa giải tội thay cho ông Cha xứ... sau một lúc có một bà vào xưng tội:

- Thưa Cha con có phạm tội ngoại tình.

Ông sư hỏi:

- Mấy lần?

- Dạ thưa Cha chỉ có một lần thôi ạ!

Vị sư bèn thốt:

- Đi làm thêm 2 lần nữa đi rồi về đây bỏ vào thùng cho kẻ nghèo 5 đồng. Tuần nầy giảm giá đặc biệt làm 3 lần chỉ tốn 5 đồng mà thôi!