Bán Bóp

Ở chợ Ðông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo dủ loại ví, dãy trên dãy duới và cô rao hàng nhu sau:

 

- Bóp trên thì 2 ngàn

 

- Bóp duới thì 3 ngàn

 

- Bóp da thì 5 ngàn

 

- Bóp lông thì 8 trăm.

 

Có một anh khách cắt cớ hỏi cô:

 

-Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô ?

 

Cô trả lời ngay:

 

- Dạ, bóp tui ở ni là rẻ nhứt, không bóp ai ở mô rẻ hơn!