Địa lý nhân văn.

Bây giờ chúng ta học qua phần địa lý:

Câu hỏi: Người nước nào có hình dáng kỳ quặc nhất thế giới?
Đáp: Đó là người Mông-Cổ.

Câu hỏi: Tại sao trên thế giới chỉ có nước Áo (Austria) mà không có nước Quần?
Đáp: Tại vì nếu có thì sẽ không thấy được nước Cu-Ba.