Trái cây

Tùy Dương Đế một hôm thấy buồn quá cho nên ra lịnh cho các vị quan:


- Các khanh gia, ngày mai các khanh mỗi người phải đem một loại trái cây, và phải là 10 trái mới được, xong rồi tới ngự thư phòng gặp trẫm. Bãi chầu.


Sáng sớm trước ngự thư phòng, các vị quan đã lễ mễ sắp hàng để chờ tới phiên mình vô gặp vua.


Vị quan thứ nhất bước vô, cầm theo 10 quả táo, thái giám truyền lịnh của vua:


- Đại nhân lấy từng trái một, tự mình nhét vô… (xin lỗi quý vị) hậu môn. Nếu làm xong sẽ được thưởng với điều kiện là không được kêu la tiếng nào.


Vị quan cố gắng trân mình làm thử. Nhưng chỉ được tới trái thứ hai thì đã chịu không nổi rên lên. Thế là bị mời ra ngoài.


Vị quan thứ nhì đem theo 10 trái đào, cũng cố gắng được tới trái thứ 4 thì xin đầu hàng.


Tới phiên một vị quan nọ, đã nhét được tới trái thứ 9, thì bỗng bật cười văng hết mấy trái… nho ra ngoài.


Nhà vua quát hỏi:


- Sao khanh lại vô lễ như vậy? Có phải khanh cười vì sắp thắng cuộc hay khanh cười trẫm bày trò kỳ quái???


Vị quan lật đật bẩm:


- Muôn tâu bệ hạ, thần đâu dám phạm thượng, chỉ là thần cười vị quan đứng sau lưng thần thôi.


- Hắn có gì đáng cười?


- Dạ tại vì hắn mang theo 10 trái… dưa hấu.