Hello All Bác,

Gởi mí Bác hình của Lâm phi Hải... lúc mới sang Mỹ... Đi bơi, Khoái quá.... định biểu diễn cho thiên hạ xem... nhưng...

 

Nhân