Mười Thương

Một thương em trắng như Miên


Hai thương miệng móm có duyên vô cùng


Ba thương ngáo ngáo khùng khùng


Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh


Năm thương hai má em phình


Sáu thương mắt hí đa tình làm sao


Bảy thương răng tựa hàng rào


Tám thương đôi mắt giận nhau cả ngày


Chín thương nải chuối bàn tay


Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo