Mời các Bạn vừa thưởng thức Bài Thơ vừa ăn hột Mít xem sao?

 

Đức