Các bạn cựu HS MĐC thân mến,


Tôi muốn update với các bạn CHI & THU v/v Đào giếng ở Việt Nam như sau:

THU:

Total collection: 3,870 USD

CHI:

Total spending: 3,800 USD

Còn lại: 70 USD

 

Trần Đức

(MĐC 75)