Đọc cái nầy đi bà con, đang uống nước mà H. xém sặc

Huệ D.
 THE MAID

A woman suspects her husband is cheating on her. One day, she dials her home and a strange woman answers. The woman says, "Who is this?"

"This is the maid," answered the woman.

"We don't have a maid", said the woman.

The maid says, "I was hired this morning by the man of the house.

The woman says, "Well, this is his wife. Is he there?"

The maid replied, "he is upstairs in the bedroom with someone who I figured was his wife."

The woman is fuming.

She says to the maid, "Listen, would you like to make $50,000?"

The maid says, "What will I have to do?"

The woman tells her, "I want you to get my gun from the desk, and shoot the jerk and the witch he's with."

The maid puts the phone down; the woman hears footsteps and the gun shots. The maid comes back to the phone, "What do I do with the bodies?"

The woman says, "Throw them in the swimming pool."

Puzzled, the maid answers, "But there's no pool here."

A long pause and the woman says, "Is this 832-4821?"


----- Original Message -----
From: Kim Hoa
Sent: Thursday, April 03, 2003 12:32 PM

 

Hello all,

Nếu Hoa không lầm thì ca sĩ hát bài "Lối nhỏ vào đời" là "phái nữ", cô Bành thị Liên chứ không phải là anh Ðức (các bạn kiểm lại xem có đúng hay không nhé ). Xem qua title thì có "dạ vũ" nghe thấy "hấp dẫn" quá mà sao Hoa không thấy dancers gì hết vậy?

Kim Hoa