Aloha!


Nghe Hoàng và C.Uyền nói về: < Thân trai 12 bến nước >, Hòa bỗng nhớ đến một bài thơ Hòa đọc cách nay 6 năm, tuy nhớ không hết, nhưng cũng viết lại để tặng các quí Bạn Nam và nhất là xin được tặng cho quí ông xã của các Bạn Nữ, như là một nhịp cầu tình cảm, để có dịp gặp nhau cùng cụng ly cho vui vẻ.

Các Bạn thấy sao? Nếu bạn nào có kinh nghiệm hơn xin cho anh em biết với, C.Uyền chắc có nhiều phải không? Đừng có nói là < Hèn chi tao thấy mầy lớn không nổi > Câu đó xưa rồi.

Minh Hòa Hawaii