Các bạn MĐC 75 thân mến,

Gửi đến các bạn "Good Thoughts" đọc đỡ buồn. Nhờ Thắng dịch qua Francaise cho Kim Hoa đọc nhé!

Đức