When the dawn is born, and before the world is bathed in liquid light, look up at the morning sky, and give thanks for another day of being alive.


- Khi bình minh lên và trước khi thế giới được tắm trong ánh sáng lòng nhìn lên bầu trời buổi sáng, và cám ơn cho ngày khác đang sống.


Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear.


- Tình yêu bắt đầu với 1 nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng 1 giọt nước mắt.

The brightest future will always be based on a forgotten past, you can't go on well in life until you let go of your past failures and heartaches.


- Tương lai sáng lạn nhất sẽ luôn luôn căn cứ vào quá khứ quên lãng. Bạn không thể tiếp tục tốt trong cuộc sống cho đến khi bạn thả trôi những thất bại và những sự đau buồn đã qua của bạn.

Never say good-bye if you still want to try -- never give up if you still feel you can go on -- never say you don't love a person anymore if you can't let go.


- Đừng bao giờ nói chia tay nếu bạn vẫn muốn cố gắng -- Đừng bao giờ bạn đầu hàng nếu bạn còn cảm thấy có thể tiếp tục -- Đừng bao giờ nói không yêu một người nào đó nếu bạn không thể ra đi.

 

Giving someone all your love if never an assurance that they'll love you back!


- Cho người nào đó tất cả tình yêu của bạn nếu không bao giờ bảo đảm rằng họ sẽ đáp lại tình yêu của bạn.

Don't expect love in return just wait for it to grow in their heart, but if it doesn't, be content it grew in yours.


- Đừng mong cho tình yêu trở lại, chỉ đợi cho nó lớn lên trong trái tim của họ, nhưng nếu nó không được hài lòng thì nó đã lớn lên trong bạn.


Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.


- Hãy mơ gì bạn muốn mơ, hãy đi nơi nào bạn muốn đi, hãy là gì bạn muốn là. Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội làm tất cả những điều mà bạn muốn làm.

It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.


- Chỉ mất một phút để phải lòng một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người. Nhưng mất một cuộc đời để quên một người.

When there is room in the heart, there is always room in the house.

"Moore"

- Khi có chỗ trong tim. Thì luôn luôn có chỗ trong nhà.

Many people will walk in and out or your life, but only true friends will leave footprints in your heart.


- Nhiều người sẽ đi vào và ra khỏi cuộc đời của bạn. Nhưng chỉ có những người bạn chân thật sẽ để lại dấu ấn trong trái tim của bạn.

Many of us stay walled because we are afraid of being hurt. We are afraid to care too much, for fear that the other person does not care at all.
"Eleanor Roosevelt"


- Nhiều người trong chúng ta được bao bọc, vì chúng ta sợ bị thương. Chúng ta sợ nhiều quan tâm, E rằng người khác không quan tâm chút nào.

Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other's little failings.
"Jean de La Fontaine"


- Hai người không thể làm bạn nhau lâu dài, Nếu họ không thể tha thứ cho nhau những thiếu xót nhỏ.

It hurts to love someone and not be loved in return, but what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel.
 

- Đau khổ vì yêu một người và không được yêu trở lại, nhưng cái đau hơn nữa là yêu người nào đó, và không bao giờ tìm được sự can đảm để người đó biết bạn cảm xúc như thế nào.

To handle yourself, use your head. To handle others, use your heart.
 

- Tự điều khiển mình bạn dùng trí. Điều khiển một người khác bạn dùng trái tim.

Anger is only one letter short of danger.


- Giận chỉ là một lá thơ ngắn nguy hiểm.

When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you're the one who is smiling and everyone around you is crying.


- Khi bạn chào đời, bạn khóc. Và mọi người chung quanh bạn mỉm cười. Sống cuộc đời của bạn thế nào để khi bạn chết bạn là người mỉm cười và mọi người chung quanh ban khóc.


Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people.


- Những tư tưởng lớn thảo luận những ý kiến; Những tư tưởng trung bình thảo luận những sự kiện; Những tư tưởng nhỏ thảo luận về con người.

He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.
 

- Anh ta mất tiền, mất nhiều; Anh ta mất bạn, mất nhiều hơn; Anh ta mất niềm tin, mất tất cả.

Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself.


- Học từ sai lầm của những người khác. Bạn không thể sống đủ lâu để làm tất cả chúng cho mình.


Trần Đức sưu tầm