Hello all,

 

Gửi đến các bạn một số ca dao cải biên mới lượm được.


Chào


--thắng