Hướng Dẫn

 

Install Picasa
Download & Install Skype
Import addresses vào Outlook Express
Outlook Express
FTP
Gửi Hình Dùng Yahoo Mail

Nghe nhạc dùng Windows Media Player

UniKey

Đổi Giờ