Hướng Dẫn Import addresses vào Outlook Express

 

Phần hướng dẫn bao gồm 4 phần, phần 3 là optional nhưng cần thiết để organize emaills trong address book:

 1. Save email list từ MĐC website vào local computer.

 2. Import email addresses vào Outlook Express

 3. Manage your email addresses (optional)

 4. Send email dùng MDC 68-75 group alias

Chú ý: Nếu đã có những email addresses của MĐC trong address book, make sure là delete tất cả (MĐC group + MĐC folder), rồi theo chỉ dẫn để import cái latest list. Tốt nhất là cái address book empty, nếu có những personal email addresses cần giữ thì theo chỉ dẫn ở phần 4 (Manage your email addresses) để làm 1 folder riêng cho những emails này, và đặt tên cho cái folder này bằng 1 tên khác, thí dụ như "My Personal emails", để phân biệt với những emails của MĐC.

 1. Save email  list từ website vào local computer

  1. Right click vào cái link kế MDC68-75-emailList.WAB và chọn "Save Target As..."

  2. Type username và password vào cái window ở dưới (hình A) rồi click OK button như ở dưới. Nhớ check cái box "Remember my password".   Hình A


  3. Ở "Save As" window (hình B), chọn "Save in:" Local Disk (C) như hình dưới.   Hình B

 2. Import email addresses vào Outlook Express

  1. Run Outlook Express, ở menu bar, click Tools-->Address Book...

    

  2. Ở "Address Book" window (hình C), click File-->Import-->Address Book (WAB)...


   Hình C

  3. Ở "Select Address Book File to Import from" (hình D), chọn cái file đã save như ở phần I - Save email list -, click "OK".   Hình D


 3. Manage your email addresses (optional)

  1. Right click "Main Identity Contact" or "Hoang's Contact" như hình E-1, chọn New-->New Folder.   Hình E


  2. Ở Properties window (hình F), chỗ "Folder Name:"  type "MDC 68-75 Folder", click OK.   Hình F  3. Click và toggle "Main Identity Contact" or "Hoang's Contact" cho tới khi thấy như hình E ở phần III-1.  4. Click (để select) vào cái panel bên phải của hình E (hình E-2).  5. Drag and drop email address vào "MDC 68-75 Folder"

   1. Single selection:

    Drag and drop email address của từng MĐC member vào "MDC 68-75 Folder" (hình E - 4), cho tới khi chỉ còn group alias "MDC68-75".   2. Multiple selection: Phần này assume tất cả email address là của MĐC.

    • Click "Edit" menu của Address Book widow, chọn "Select All", sẽ thấy toàn bộ cái panel bên phải highlight.

    • Nhấn "Ctrl" key cùng lúc với click vào "MDC68-75" (hình E-3), sẽ thấy  toàn bộ cái panel bên phải highlight trừ "MDC68-75".

    • Drag and drop những cái selected email addresses vào "MDC 68-75 Folder" (hình E - 4).


 4. Send email dùng MDC 68-75 group alias

  1. Run Outlokk Express, click "New Message".

  2. Ở "New Message" window, click "To" như hình G ở dưới.   Hình G  3. Ở "Select Recipients" window, click "MDC68-75" (hình H-1), click "To" (hình H-2), click "OK" (hình H-3), sẽ thấy "New Message" window, phần "To", giống như hình G ở dưới.   Hình H   Hình G

  4. Khi viết mail xong, chỉ việc click "Send".