Đội Tuyển bóng bàn Mạc Đĩnh Chi
Từ trái qua phải: X, Võ Văn Phước K70, thầy Lương, Trần Văn Hoàng, Trần Hồng Nhật, X